Salgs- og leveringsbetingelser for Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, vareleverancer, tjenesteydelser m.v., som Hounisen Laboratorieudstyr A/S (i det følgende kaldet ”Sælger”) indgår og leverer med/overfor kunder (i det følgende kaldet ”Køber”). Enhver afvigelse fra disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder afvigelser som måtte være anført i Købers indkøbsbetingelser, udbudsmateriale, ordre, code of conduct eller lignende, er uden gyldighed, medmindre disse er udtrykkeligt accepteret af Sælger.

§ 1 Tilbud

Med mindre andet er anført, er tilbud gældende i 14 kalenderdage fra datoen anført på tilbuddet. Efter denne dato falder tilbuddet automatisk bort.

Indtil Købers accept er kommet frem, er Sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte (eller delkomponenter heraf) med den virkning, at tilbuddet over for Køber bortfalder (mellemsalg).

§ 2 Ordrer og aftaleindgåelse

Sælger er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde tilbuddet, og der er først indgået en for Sælger bindende aftale, når Køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra Sælger.

Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Sælger i hænde senest 3 kalenderdage efter ordrebekræftelsens dato. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende for Køber.

§ 3 Produktinformation og webshop

Enhver produktinformation, herunder men ikke begrænset til information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce eller lignende er alene at betragte som orienterende og er kun forpligtende i det omfang, Sælger udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Dette gælder uanset om produktinformationen hidrører fra Sælger eller en af Sælgers forretningsforbindelser.

Sælger tager forbehold for fejl i oplysninger om pris, udsolgte og/eller udgåede varer på Sælgers webshop/hjemmeside samt leveringssvigt fra Sælgers underleverandører. Sælger forbeholder sig ydermere retten til at reducere en ordre, hvis enkelte varer i en samlet bestilling på webshoppen mod forventning ikke kan leveres.

Billederne på Sælgers webshop er alene vejledende og eventuelt på billederne angivet ekstraudstyr medfølger alene, hvis det er omtalt direkte i teksten tilknyttet til det enkelte billede. Hvis der ønskes yderligere informationer om produkterne, bedes man kontakte vores kundeservice på telefon +86 21 08 00 eller e-mail: salg@hounisen.com.

Webshoppen på domænet https://www.hounisen.com ejes og drives af:

Hounisen Laboratorieudstyr A/S
Niels Bohrs Vej 49, Stilling
8660 Skanderborg
CVR 25 57 34 20

§ 4 Levering

Sælger skal levere varerne som angivet i ordrebekræftelsen. Sælger er berettiget til at foretage delleverancer, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, foretages levering for Købers risiko og regning. Leveringsformen vil være den billigst mulige, og eventuelle af Sælger afholdte udgifter til fragt og transport vil blive påført Købers faktura.

For leverancer i henhold til restordre foretages levering dog med betingelsen franco, men Sælger forbeholder sig retten til at justere prisen for varen grundet eventuelle udsving hos Sælgers underleverandører.

Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Leveringen udskydes, såfremt Køber ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til gennemførelse af levering, eller såfremt der foreligger hindringer som angivet i § 12 (Force Majeure).

Hvis der opstår forsinkelse, vil Køber blive informeret herom. Køber opnår i tilfælde af forsinkelse ikke andre rettigheder, end at Køber kan annullere aftalen under nedenstående betingelser.

Køber kan kun annullere aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for Køber.

Køber skal i så fald - efter levering skulle være sket - fremsende skriftlig anmodning til Sælger med krav om levering indenfor 30 kalenderdage. Såfremt levering ikke finder sted inden udløbet af 30-dages fristen, kan Køber annullere købet, med mindre der er tale om en vare, der er bearbejdet/tilvirket af Sælger selv eller Sælgers underleverandører, i hvilket tilfælde Køber først kan annullere efter 90 kalenderdage.

Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke Køber til erstatning af nogen art uanset om forsinkelsen skyldes Sælgers eller Sælgers underleverandørers forhold.

§ 5 Priser

Alle priser opgives ekskl. moms, fragt og ekspeditionsgebyr. Sælger tager forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer.

Med mindre andet er aftalt, leverer Sælger fragtfrit i hele Danmark, bortset fra ikke brofaste øer, ved køb af varer for mere end kr. 1.000,00. Ved køb af varer for mindre end kr. 250,00, opkræves der et ekspeditionsgebyr på kr. 110,00 gældende pr. 01-01-2023.

Sælger forbeholder sig retten til at justere prisen, såfremt denne på leveringstidspunktet og som følge af udsving på valutamarkedet eller prisstigninger på de af Sælger eller Sælgers leverandører benyttede råvarer har ændret sig med minimum +/- 2,25 % i forhold til det oplyste ved tilbuddets afgivelse.

Indtil den udstedte faktura er fuldt betalt, bevarer Sælger ejendomsretten til varen, jf. § 10 (Ejendomsforbehold).

§ 6 Annullering og ændringer

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Sælgers skriftlige godkendelse, og de deraf afledte omkostninger er for Købers regning.

Køber skal erstatte alle Sælgers omkostninger og tab ved annullering.

§ 7 Reklamation

Ved modtagelse af varer leveret af Sælger er Køber forpligtet til straks, eller senest indenfor 8 kalenderdage, at gennemgå og nøje undersøge de modtagne varer for eventuelle fejl og mangler. Efter en sådan undersøgelse skal der straks reklameres, såfremt der findes eventuelle fejl og mangler. Reklamation efter de 8 kalenderdage, for så vidt angår forhold der er eller kunne være konstateret inden de 8 kalenderdage, accepteres ikke, og Købers reklamationsret bortfalder.

Ved konstatering af synlige emballageskader på de modtagne varer ved levering er Køber dog forpligtet til straks at gennemgå og nøje undersøge de modtagne varer for eventuelle fejl og mangler. Efter en sådan undersøgelse skal der straks reklameres, såfremt der findes eventuelle fejl og mangler. Reklamationer som ikke foretages straks, accepteres ikke, og Købers reklamationsret bortfalder.

For pipetter og apparatur købt hos Sælger yders der udover 8 dages reklamationsret 1 års garanti.

§ 8 Mangler

Er en leverance mangelfuld eller er der af Sælger ydet en garanti for det leverede produkt, er Sælger berettiget til at afhjælpe manglen. Afhjælpning kan efter Sælgers valg også ske ved at foretage omlevering af den mangelfulde leverance. Omlevering forudsætter, at varen af Køber tilbageleveres i original emballage, uåbnet og i samme stand som ved leveringen. Der foretages dog i intet tilfælde afhjælpning eller omlevering af skaffevarer, dvs. specialfremstillede og leverede varer.

Såfremt Sælger foretager afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Sælger. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab, dagbøder eller andet direkte eller indirekte tab som følge af den mangelfulde leverance, kan således ikke gøres gældende mod Sælger.

Ethvert mangelskrav, uanset art, skal - medmindre Sælger har påtaget sig en garanti for en længere periode - være gjort gældende inden for 6 måneder efter det faktiske leveringstidspunkt. Undlader Køber dette, fortaber Køber retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen.

Et erstatningskrav mod Sælger kan ikke overstige fakturabeløbet.

Særligt vedr. varer leveret i udvalg og på prøve:

En vare anses leveret i udvalg og på prøve, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt. Varen tages retur uden beregning indenfor 14 kalenderdage. Efter udløbet af dette tidspunkt forbeholder Sælger sig i mangel af anden konkret aftale at fakturere Køber varens fulde pris.

§ 9 Betalingsforpligtelser

Medmindre andet er aftalt, er betalingsfristen 8 kalenderdage fra datoen på den af Sælger fremsendte faktura. Betaling efter forfaldsdagen medfører morarente på den til enhver tid gældende diskonto + 2 % pr. løbende måned.

Sælger forbeholder sig retten til at ændre aftalte betalingsbetingelser, såfremt Købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.

Enhver forsinkelse med betaling giver Sælger ret til at tilbageholde yderligere leverancer og frigøre sig for samtlige forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.

§ 10 Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede overgår til Køber, når Køber har betalt den aftalte pris for det leverede (samt eventuelle påløbne renter), og alle andre skyldige beløb for de varer og tjenester, som er leveret til Køber i henhold til den/de aftale/aftaler, der måtte være indgået mellem Køber og Sælger.

Indtil Sælger har modtaget fuld betaling for leverancen, må Køber ikke videresælge varerne, behæfte eller på anden måde afhænde varerne, såfremt dette strider mod Sælgers ejendomsforbehold, ligesom Køber skal opbevare det leverede på en sådan måde, at det er muligt at identificere leverancen som Sælgers leverance. Køber skal omgående returnere det leverede til Sælger efter anmodning herom.

§ 11 Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af det nedenfor anførte, fraskriver Sælger sig ansvaret for produktskader som følge af fejl og mangler ved Sælgers eller Købers produkter. Ansvarsfraskrivelsen gælder dog ikke, såfremt skaden er forvoldt som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra Sælgers side. Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod Køber, er denne forpligtet til straks at give skriftlig underretning herom til Sælger samt til løbende at underrette Sælger om erstatningssagens forløb.

Såfremt Sælger sagsøges af tredjemand som følge af en opstået produktskade, er Køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den relevante domstol eller at møde for den voldgiftsret, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af Sælger valgt domstol eller voldgiftsret.

Såfremt Sælger pålægges produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for ethvert erstatningskrav, der ligger ud over Sælgers ansvar i henhold til denne § 11, samt for Sælgers omkostninger i forbindelse hermed.

Et erstatningskrav mod Sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

§ 12 Force Majeure

Force majeure foreligger, når Sælger eller Sælgers underleverandører forhindres helt eller delvist i at opfylde påtagne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af Sælgers produktionsapparat, forsinkelse fra Sælgers underleverandører, generel pandemi, epidemi hos Sælger eller Sælgers leverandører eller enhver anden ekstraordinær begivenhed, som hindrer eller begrænser Sælgers sædvanlige produktionsgang, og som Sælger hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse.

Sælger kan i tilfælde af force majeure vælge at hæve den indgåede aftale eller en del deraf eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er i tilfælde af force majeure ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hos Køber som følge af manglende eller forsinket levering.

§ 13 Tvister og søgsmål

Disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder alle tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser og den internationale Købelov (CISG).

Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Aarhus som eksklusivt værneting.

Dansk support (kl. 08-16)

Dag-til-dag levering

Hurtig genbestilling

Faguddannet personale